Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

RIAs vedtekter

 • RIA er en partipolitisk uavhengig og livsynsnøytral organisasjon som arbeider for rettssikkerhet og respekt for asylsøkere i Norge.
 • RIA samarbeider med andre organisasjoner og støttenettverk som arbeider for enkeltmennesker og grupper av flyktninger som er i fare for å bli deportert til fengsling, tortur og en inhuman tilværelse i sitt hjemland.
 • RIA vil arbeide for at politikere og utlendingsforvaltningen respekterer internasjonale avtaler om menneskerettigheter som Norge har forpliktet seg til.
 • RIA arbeider for at det tas hensyn til barns tilknytning i Norge og at familiens enhet ivaretas.
 • RIA ledes av et styre som velges av årsmøtet.  Styret kan fatte vedtak dersom minst halvparten av styremedlemmene er tilstede.
 • RIAs signatur tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap.
 • Styret fastsetter medlemskontingent.
 • Styret skal innkalle til årsmøte med 3 ukers skriftlig varsel.
 • På årsmøtet legges fram årsberetning og regnskap.
 • Saker som medlemmer ønskes fremmet på årsmøtet, må sendes styreleder ei uke før årsmøtet.
 • Medlemmer av RIA har stemmerett på årsmøtet.
 • Årsmøtet velger leder, styremedlemmer og valgkomite for 1 år om gangen.
 • Vedtekter vedtas av årsmøtet.  Endringsforslag må sendes styrets leder to uker før årsmøtet.
 • Vedtektsendringer kan ikke være i strid med RIAs formål og må vedtas med ¾ flertall.
 • Disponering av RIAs midler avgjøres av budsjett og styrevedtak.
 • Vedtak på årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall der annet ikke er nevnt i vedtektene.
 • Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom ¼ av medlemmene eller ¾ av styret vedtar dette.
 • Dersom årsmøtet vedtar å avvikle organisasjonen, skal midler bli overført en organisasjon som arbeider for samme formål. Vedtaket må fattes med ¾ flertall.

(Vedtatt på årsmøtet 5.3.2015)

Reklamer
%d bloggere like this: